Makaleler Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Dosya editörü aksini belirtmedikçe basılı dergi için makaleler (kaynakça dâhil) 2500 kelimeden uzun olmamalıdır. Dergi yönetimi uygun gördüğü sürece buzdokuz.com’da değerlendirmek üzere bir yazının sözcük sınırı olmayan versiyonlarını yayın sürecine alabilir.

Başlıklar tamamen büyük harfle yazılmalı, başlığın altında yazar/yazarların isimleri yer almalıdır.

Makalelerde paragraf girintisi yer almamalıdır. Yazılar sola yaslı olmalıdır.

Kelimelerin yazımında Ana Yazım Kılavuzu esas alınmaktadır. Yeterli olmadığı durumlarda Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu’na başvurulur.

Tırnak içindeki cümlelerin sonuna -eğer cümle devam edecekse- tırnağı kapatmadan önce virgül konur. Cümle sona ermişse virgül yerine tırnaktan sonra nokta konur.

Metinlerde kullanılan görsellerin altına -varsa- isimleri 10 punto ile yazılmalıdır. Görseller ayrıca yüksek çözünürlüklü olmalı ve yazıdaki sırasına uygun numaralandırılmış olarak e-postaya iliştirilmelidir.

Makalelerde; uzun yapıt kategorisindeki kitap, dergi, gazete, film, resim, heykel, oyun vb. isimleri italik; kısa yapıt kategorisindeki öykü, tek yazı, şiir isimleri tırnak içinde yazılır.

Türkçe karşılığı olmayan/bilinmeyen yabancı sözcükler italik olarak yazılır.

Kaynak gösterirken metin içi kaynak gösterimi esastır. Sayfa sonu dipnot sistemi yalnızca metnin kurgusunu bozan fakat bahsedilmek istenen detay açıklamalarda kullanılır.

Metin içi kaynak gösterilirken alıntıdan sonra parantez içinde yazarın soyadı ve alıntılanan yerin sayfa numarası verilir. Eğer yazarın adı ve/veya soyadı alıntı yapıldığı esnada verilmişse parantez içinde yalnızca sayfa numarasını vermek yeterli olur. Aynı yazara ait iki farklı metnin kullanılması durumunda soyadından sonra ayrıca kullanılan kaynağın tarihi de belirtilmelidir.

40 sözcükten uzun doğrudan alıntılarda alıntılanan metin yeni bir paragrafla 8 punto olarak verilir.

KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERİMİ

Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalı, kaynakların başında sayı, madde işareti vb. kullanılmamalı, ikinci satıra geçildiğinde bu satır “asılı” halde verilmelidir. Farklı türden kaynakların kaynakçada gösterilmesi şu şekildedir:

Telif Kitap

Haşlakoğlu, O. (2016). Platon Düşüncesinde Tekhne. Bursa: Sentez.

Çeviri Kitap

Nietzsche, F. (1996). Tarih Üzerine. Çev. Nejat Bozkurt. İstanbul: Say.

Kitap Bölümü

Adorno, T.W. (2014). “Who is Who”. Minima Moralia içinde. Çev. Ahmet Koçak, Orhan Doğukan. İstanbul: Metis. ss. 224-26.

Dergi Bölümü

Kütahneci, M. (Yaz, 2009). “Lacan et la Mort”. Çev.H. İlksen Mavituna, MonoKL-Lacan VI-VII. ss. 476-477.

Ansiklopedi Maddesi

Polat, N. H. (2007). “Ömer Seyfettin”. İslam Ansiklopedisi (Cilt 34, ss: 80-82). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

Film / Belgesel / Dizi

Ceylan, N. B. (2018). Ahlat Ağacı (Film). TR: Zeynofilm ve Nulook.

İnternet Sayfası

Ergülen, H. (2019, 12 Nisan). “Mahir Ünsal Eriş Okumak”. Erişim Tarihi: 28 Eylül 2020. http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat

Yayınlanmamış Tez

Parçal, F. K. (2018). Ergenlerin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Özgüven Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Youtube, Podcast vb. Elektronik Kaynaklar

Cabas, M. ve Kozanoğlu, C. (2019, 22 Ocak). İlk Sayfası-Mine Söğüt (Podcast). Erişim Tarihi: 2 Haziran 2019. www.ilksayfasi.com

Murat, A. (2019, 5 Temmuz). Edebiyat Söyleşileri -10- “Filiz Ali”. Erişim Tarihi: 2 Haziran 2020. www.youtube.com